OTV Home Care is partner van Seniorplaza
Print Friendly

OTV Home Care hecht veel belang aan uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden door OTV Home Care verzameld en gebruikt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij bekomen deze persoonsgegevens onder meer via onze website, waar u op de diverse contactformulieren uw gegevens kan invullen, en via mail of telefonisch wanneer u contact met ons opneemt voor informatie over onze zorgverlening of in het kader van tewerkstelling. Daarnaast vragen we u ook om ons enkele persoonlijke gegevens te bezorgen bij de effectieve start van de zorgverlening of wanneer u een kostprijsberekening wilt laten maken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is OTV Home Care v.z.w. (ondernemingsnummer 0425434674). U kunt ons contacteren op ons hoofdkantoor in 2830 Willebroek, Overwinningsstraat 133-135, op telefoonnummer 03 860 70 00, per email op: info@otvhomecare.be of via www.otv.be.

Wij verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens:

  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken
  • om de door u gewenste zorgverlening te kunnen bieden
  • voor wervings- en selectiedoeleinden in het kader van vacatures waarvoor u solliciteert
  • voor het aangaan van een contract of contractbesprekingen met u
  • voor analysedoeleinden, het ontwikkelen en verbeteren van onze zorgverlening.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens (waaronder uw e-mailadres) niet gebruiken voor direct marketing, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door  het versturen van een e-mail naar info@otvhomecare.be.

OTV Home Care deelt uw persoonsgegevens in principe niet mee aan derden, tenzij (1) in het kader van de samenwerking tussen OTV Home Care thuiszorg en andere vzw’s van de OTV Home Care/Seniorplaza- groep en (2) indien OTV Home Care daartoe wettelijk verplicht is.

OTV Home Care treft alle technische en organisatorische maatregelen die binnen haar bereik liggen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens te consulteren, te verbeteren of te wijzigen. U kunt dit recht uitoefenen door het versturen van een e-mail (info@otvhomecare.be) of brief (OTV Home Care, t.a.v. de directie, Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek).

De Privacywet van 8 december 1992 geeft u ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in geval van zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen. Dit kan eveneens via  e-mail (info@otvhomecare.be) of per brief (OTV Home Care, t.a.v. de directie, Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek).

Het Belgische recht is van toepassing op deze verklaring.

OTV Homecare